Παραδοτέα

Δράση Α.1 Χαρτογράφηση των οικότοπων προτεραιότητας

Δράση Α.2 Γεωπεριβαλλοντική, υδρολογική και γεωχημική μελέτη των εποχικών λιμνίων (3170*)

Δράση Α.6 Μελέτη της δασικής εξάπλωσης και χρήση της βόσκησης στις περιοχές των εποχικών λιμνίων (3170* και ορεινών λιβαδιών (6210* και 6230*)

Δράση Α.8 Εκπόνηση προδιαγραφών για την προστασία των οικότοπων προτεραιότητας

Δράση Α.9 Μελέτη της κατάσταση του πληθυσμού πέντε ειδών ορνιθοπανίδας του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 79/409: Alectoris graeca, Dryocopus martius, Dendrocopos leucotos, Picus canus και Aegolius funereus

Δράση A.11 Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και ανάπτυξη της στρατηγικής επικοινωνίας και συμμετοχής

Δράση Α.12 Καθορισμός της διακυβέρνησης και του νομικού καθεστώτος των περιοχών που απαντούν οι οικότοποι και τα είδη στόχοι του έργου

Δράση C.3 Διαχείριση της βόσκησης και απομάκρυνση της ξυλώδους βλάστησης για την αποκατάσταση των εποχικών λιμνίων (3170*) και των ορεινών λιβαδιών (6210*,6230*)

Δράση C.5 Αποκατάσταση των δασών με Juniperus foetidissima (9560*)

Δράση C.7 Ex situ διατήρηση και διάδοση των βασικών ειδών των οικότοπων στόχων

Δράση C.8 Δράσεις για την διατήρηση των ειδών ορνιθοπανίδας του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 79/409

Δράση D.2 Παρακολούθηση της επίδρασης της διαχείρισης στα ορεινά λιβάδια (τύποι οικοτόπων 6210* και 6230*)

Δράση D.4 Παρακολούθηση της επίδρασης της διαχείρισης στα πέντε είδη ορνιθοπανίδας του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 79/409

Σελίδες

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα