Δράση Α.6 Μελέτη της δασικής εξάπλωσης και χρήση της βόσκησης στις περιοχές των εποχικών λιμνίων (3170* και ορεινών λιβαδιών (6210* και 6230*)

Αγελάδες σε ένα στεγνό εποχικό λιμνίο. (Φωτο: Κώστας Βιδάκης)

Σκοπός της δράσης είναι να καταγράψει και να μελετήσει την παρούσα κατάσταση των δασικών ανοιγμάτων στα οποία απαντώνται τα εποχικά λιμνία (3170*) και τα ορεινά λιβάδια (6210*, 6230*) στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος Καλλίδρομο. Περιλαμβάνει μελέτη της διαδικασίας της δασικής επέκτασης σε αυτά τα ανοίγματα, της τρέχουσας χρήσης από ζώα για βόσκηση και της βοσκοϊκανότητας των εποχικών λιμνίων και τα ορεινών λιβαδιών.

Η φυτοκάλυψη θα μετρηθεί κατά μήκος των δειγματοληπτικών διατομών που θα έχουν καθορισεί από τις δράσεις  A.3 και A.5 με τη μέθοδο των σημείων, δηλαδή μετακινώντας μία μεταλλική καρφία κατά μήκος της γραμμής και λαμβάνοντας μετρήσεις (hits) κάθε  20-50 cm.Θα καταγρφούν τουλάχιστον 100 σημεία σε κάθε οικότοπο. Επιπλέον, η παραγωγή βιομάζας θα μετρηθεί με τη μέθοδο της συγκομιδής. Συγκεκριμένα, μεταλλικά δειγματοληπτικά τετράφωνα διστάσεων 50x50 cm θα τοποθετηθούν τυχαία κατά μήκος των διατομών και η βιομάζα στο εσωτερικό τους θα κοπεί με ψαλίδια χειρός στα 5 εκατοστά πάνω από το έδαφος. Το υλικό θα τοποθετηθεί σε χάρτινες σακούλες και θα μεταφερθεί στο εργαστήριο για προσδιορισμό με ξηρή ζύγιση. Με βάση την υπάρχουσα μεταβλητότητα, θα πρέπει να μελετηθούν 10-20 δειγματοληπτικές επιφάνειες από κάθε οικότοπο. Τα δεδομένα κάλυψης και βιομάζας, μαζί με τη χλωριδική σύνθεση, θα χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της κατάστασης των λιβαδιών και των εποχικών υγροτόπων, δηλαδή την τρέχουσα παραγωγικότητα τους για τα ζώα σε σχέση με τις δυνατότητές τους. Ειδικότερα, τα δεδομένα παραγωγής βοσκήσιμης ύλης, θα χρησιμοποιηθούν για να καθοριστεί η βοσκοϊικανότητα στα λιβάδια.
 
Η τρέχουσα χρήση της περιοχής από κτηνοτρόφους θα προσδιοριστεί με την καταγραφή των ζώων που βοσκούν στους δύο οικοτόπους. Αυτό θα γίνειμε συνεντεύξεις των αγροτών που φέρνουν τα ζώα τους στην περιοχή, και με καταγραφή του αριθμού και του είδους των ζώων, της βόσκησης ανά εποχή, και του συστήματος βόσκησης. Επιπροσθέτως, θα συλλεγούν πληροφορίες αναδρομικά, με βάση τα στατιστικά στοιχεία από τα χωριά, έτσι ώστε να προσδιοριστεί η πίεση από ζώα για τα τελευταία 20-30 χρόνια. Τέλος, θα εκτιμηθεί ο βαθμός χρήσης των οικοτόπων από τα ζώα, με βάση τα δεδομένα που θα συλλεγούν και τις απόψεις των ειδικών.
 
Η επίδραση της τρέχουσας κατάστασης βόσκησης στα προσωρινλα λιμνία και τα ορεινά λιβάδια θα προσδιοριστεί από τα ανωτέρω στοιχεία, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των δράσεων δράσης A.3, A.4, και A.5. Επιπροσθέτως, θα προσδιοριστεί η διαδικασία επέκτασης του ελατοδάσους στον Εθνικό Δρυμό Οιτης και στο Όρος Καλλίδρομο με σύγκριση μίας σειράς παλαιότερων έχγρωμων αεροφωτογραφιών (δημιουργία ορθο-μωσαϊκού από αεροφωτογραφίες που ελήφθησαν σε πολλές περιόδους, από τη δεκαετία του 1950 μέχρι πρόσφατα) και δορυφορικών εικόνων υψηλής χωρικής και φασματικής ανάλυσης (που χρησιμοποιήθηκαν στη δράση A.1) . Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης θα αναλυθούν και θα χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό προδιαγραφών για το καθεστώς βόσκησης και για τον καθαρισμό ξυλώδους βλάστησης που πρέπει να εφαρμοστούν στη δράση C.3. Για τις προδιαγραφές θα πρέπει να συνυπολογιστούν και τα αποτελέσματα της δράσης A.11.
 

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα