Δράσεις

Το έργο σκοπεύει να αυξησει την έκταση των δασών Juniperus foetidissima στην Οίτη. (Φωτο: Γιώργος Καρέτσος)

Σκοπός της δράσης είναι η παρακολούθηση των επιπτώσεων των παρεμβάσεων του έργου στα δάση με Juniperus foetidissima στον Εθνικό Δρυμό Οίτης.

Συγκεκριμένα, η αποκατάσταση του τύπου...
Αιγωλιός με τη λεία του. (Φωτο: Νίκος Πέτρου)

Στόχος της δράσης είναι η παρακολούθηση των επιπτώσεων των προτεινόμενων παρεμβάσεων στους πληθυσμούς των ειδών ορνιθοπανίδας Alectoris graeca (Πετροπέρδικα), Dryocopus martius (...

Παρακολούθηση μεγάλων θηλαστικών με ραδιοπομπούς. (Φωτο: Α. Καραμανλίδης/ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ)

Στόχος της δράσης είναι η παρακολούθηση των επιπτώσεων των προτεινόμενων παρεμβάσεων στον πληθυσμό της Καφέ Αρκούδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται από τη δράση Α.10, με σκοπό την...

Η Παύλιανη, στη νότια πλευρά της Οίτης. (Φωτο: Χριστίνα Χολέβα)

Σκοπός της δράσης αυτής είναι η αξιολόγηση των επιπτώσεων όλων των δράσεων C και Ε του έργου όσον αφορά τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες του τοπικού πληθυσμού και τις λειτουργίες των οικοσυστημάτων...

Περιβαλλοντική εκπαίδευση μαθητών δημοτικού. ( Φωτο: Άρης Βιδάλης)
 
Η δράση αυτή έχει ως στόχο την ουσιαστική εφαρμογή της στρατηγικής επικοινωνίας και συμμετοχής που θα διαμορφωθεί από την δράση Α.11. Σκοπός της είναι η ευαισθητοποίηση της κοινής...
Τα κέντρα ενημέρωσης είναι πολύ σημαντικά για τη σωστή ενημέρωση του κοινού.(Φωτο: Άρης Βιδάλης)

Σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία σύγχρονων, λειτουργικών, δημόσιων κέντρων εκπαίδευσης και ενημέρωσης των επισκεπτών στον Εθνικό Δρυμό Οίτης  και στο Όρος Καλλίδρομο. Περιλαμβάνει αναβάθμιση των...

Η ιστοσελίδα του έργου: www.foropenforest.org. (Σχεδίαση και φωτο: Λυδία Λάντα)

Η δράση περιλαμβάνει την κατασκευή, συνεχή ανανέωση και διατήρηση της ιστοσελίδας του έργου. Η ιστοσελίδα είναι δίγλωσση (Ελληνικά και Αγγλικά) και περιλαμβάνει την περιγραφή του έργου, τους στόχους...

Εκπαίδευση ντόπιων κατοίκων στο πεδίο. (Φωτο: Γ. Μουτάφης/ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ)

Σκοπός αυτής της δράσης είναι να εκπαιδεύσει τους “χρήστες” των δύο περιοχών στις μεθόδους διαχείρισης που θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Η δράση περιλαμβάνει δύο υποδράσεις:...

Mountain grasslands on Mt. Oiti. (Photo: G. Karetsos)

Το έργο περιλαμβάνει την εφαρμογή πιλοτικών δράσεων διαχείρισης με σκοπό την προστασία σπάνιων ειδών και οικοτόπων. Η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της εφαρμογής της έχουν ενδιαφέρον για την...

Εποχικό λιμνίο στην Οίτη. (Φωτο: Γιώργος Καρέτσος)

Η δράση εξασφαλίζει την αποτελεσματική  διαχείριση και συντονισμό του έργου και θα υλοποιηθεί από τρεις ομάδες (διαχείρισης, οικονομικής παρακολούθησης και επιστημονική).

Η ομάδα διαχείρισης,...

Η Επιτροπή Ενδιαφερομένων Μερών θεωρείται καθοριστικό στοιχείο για την επιτυχία του έργου. (Φωτο: Γιώργος Πολίτης)

Η δράση περιλαμβάνει τη δημιουργία και λειτουργία  μιας επιτροπής  ενδιαφερόμενων μερών με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση του έργου και την τοπική στήριξη για την αποφυγή πιθανών πολιτικών ή...

Στην ανατολική πλευρά της Οίτης. (Φωτο: Χαράλαμπος Αλιβιζάτος)

Η δράση περιλαμβάνει τον εξωτερικό οικονομικό έλεγχο του έργου. Ένας εξωτερικός ορκωτός ελεγκτής θα ελέγχει τα παραστατικά των δαπανών του έργου και τις διαδικασίες πληρωμών, και θα πιστοποιεί ότι...

Σελίδες

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα