Δράση Α.1 Χαρτογράφηση των οικότοπων προτεραιότητας

Μαυρόπευκα (Pinus nigra) στο Καλλίδρομο. (Φωτο: Γιώργος Πολίτης)

Η δράση αυτή περιλαμβάνει ταυτοποίηση και χαρτογράφηση υψηλής χωρικής ανάλυσης όλων των ενδιαιτημάτων-στόχων του έργου στις περιοχές των ορέων Οίτη και Καλλίδρομο. Πριν από περίπου 10 χρόνια (1999-2000), στο όρος Οίτη ταυτοποιήθηκαν και χαρτογραφήθηκαν οι ακόλουθοι τύποι οικοτόπων: Μεσογειακά εποχικά λιμνία (3170*), λιβάδια με Nardus (6230*), δάση Pinus nigra (9530*) και δάση Juniperus foetidissima (9560*). Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα επικαιροποιηθούν οι υφιστάμενοι χάρτες και θα παραχθούν νέοι ακριβέστεροι.


Στο όρος Καλλίδρομο, για πρώτη φορά, θα ταυτοποιηθούν (με βάση τα αποτελέσματα της δράσης A.5) και θα χαρτογραφηθούν τα Μεσογειακά εποχικά λιμνία (3170*), τα δάση Pinus nigra (9530*) και τα λιβάδια Festuco-Brometalia (6210*). Για την τοπογράφηση, τη χαρτογράφηση και την επικαιροποίηση των υφιστάμενων χαρτών, θα χρησιμοποιηθούν όργανα Διαφορικών Παγκόσμιων Δορυφορικών Συστημάτων Εντοπισμού Θέσης (GPS) και λογισμικό Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS). Η υψηλή φασματική ανάλυση περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων σε 8 διαφορετικά φασματικά κανάλια, μεταξύ των οποίων το ορατό, το εγγύς υπέρυθρο, αλλά και η περιοχή του φάσματος 400 - 450 nm, επιτρέποντας έτσι την ταυτοποίηση και ανάλυση της χλωρίδας με βάση τα χαρακτηριστικά διεισδυτικότητας νερού και χλωροφύλλης. 

Η συλλογή ανάλογων δεδομένων σε τρεις διαφορετικές περιόδους θα εξασφαλίσει διαχρονική παρακολούθηση της ευρύτερης περιοχής των λιμνίων και των λιβαδιών καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, ενώ σε συνδυασμό με τις προϋπάρχουσες πανχρωματικές αεροφωτογραφίες, μπορεί να δημιουργηθεί ένα πλήρες αρχείο εικόνων γεωαναφοράς (βλέπε δράση A6) που θα αποτελέσει μια ολοκληρωμένη βάση για μελλοντική αναφορά. Οι τελικοί χάρτες θα είναι σε κλίμακα 1:1.000 για τα λιμνία και τα λιβάδια και 1:5.000 για τα δάση, και θα περιέχουν θεματικά επίπεδα με τοπογραφικές πληροφορίες (για σχετικές υποδομές όπως κτίρια και δρόμους) καθώς και πληροφορίες για τα ενδιαιτήματα. 
 
Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν και τα εξαχθέντα γεωγραφικά δεδομένα θα συνδυαστούν σε έναν ψηφιακό χάρτη και θα δημοσιευθούν σε ένα διαδικτυακό εργαλείο χαρτογραφικής απεικόνισης (WebGIS) το οποίο μπορεί να εμφανίσει διαφορετικά θεματικά επίπεδα γεωγραφικής πληροφορίας, ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη. Το σύστημα WebGIS θα χρησιμοποιηθεί από τους εταίρους, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος,για πρόσβαση στα δεδομένα ενός διαδραστικού ψηφιακού χάρτη, χρησιμοποιώντας σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος. Το σύστημα αυτό έχει μεγάλη σημασία, λόγω της γρήγορης και ακριβούς προβολή αποκτηθέντων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, όπως οι κινήσεις των ζώων (που παρακολουθούνται στη Δράση C3), οι καιρικές συνθήκες κ.λπ. επί του ψηφιακού χάρτη. Το σύστημα αυτό έχει ήδη εγκατασταθεί και λειτουργεί σε έναν κεντρικό διακομιστή (server) που βρίσκεται στο Εργαστήριο Γεωφυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο υπάρχων χάρτης οικοτόπων για την περιοχή GR2440004 στην Οίτη.

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα