Δράση Α.8 Εκπόνηση προδιαγραφών για την προστασία των οικότοπων προτεραιότητας

Η οδήγηση εκτός δρόμου απειλεί το εύθραυστο ενδιαίτημα της εποχικής λίμνης στη Σουβάλα του Καλλιδρόμου. (Φωτο: Γιώργος Πολίτης)

Η δράση αυτή αφορά στην εκπόνηση προδιαγραφών για την προστασία των οικότοπων προτεραιότητας από τις απειλές που έχουν προσδιοριστεί, εκτός από την επέκταση των δασών.

Οι προδιαγραφές θα διαμορφωθούν με βάση τα αποτελέσματα των δράσεων A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.11, και A.12 στο τέλος του πρώτου έτους του έργου, και θα είναι εύκολα εφαρμόσιμες και τροποποιήσιμες. Θα περιλαμβάνουν: 

 1. Το σκοπό, τη λογική, και το επιθυμητό αποτέλεσμα της κάθε δράσης διαχείρισης.
 2. Τεχνική περιγραφή των δράσεων διαχείρισης και ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή και την αξιολόγησή τους.
 3. Τους ανθρωπογενείς και φυσικούς παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα των δράσεων διαχείρισης.
 4. Δείκτες για την παρακολούθηση της επιτυχίας των δράσεων για την προστασία των ενδιαιτημάτων.
 5. Τις απαιτήσεις για την μετά-LIFE συνέχιση της προστασίας. 
 
Η δράση περιλαμβάνει τη σύνταξη προδιαγραφών για τις ακόλουθες δράσεις διαχείρισης:
 1. Περίφραξη των εποχικών λιμνίων (3170*) (δράση C.1). 
 2. Έλεγχο των οδών πρόσβασης (δασικώνδρομων) στα εποχικά λιμνία (3170*) και τα ορεινά λιβάδια (6210*, 6230*) (δράση C.1).
 3. Διαχείριση των μονοπατιών που οδηγούν στους οικότοπους 3170* και 6230* (δράση C.1).
 4. Διαχείριση επισκεπτών, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας κάμπινγκ, χώρων στάθμευσης, και τοποθέτησης πινακίδων ενημέρωσης  (δράσεις C.1, E.1). 
 5. Υποδομές για την πρυροπροστασία των δασών Pinus nigra (9530*) και Juniperus foetidissima (9560*) (δράση C.6). 
 6. Προδιαγραφές για τον έλεγχο της διάβρωσης στα εποχικά λιμνία (3170*): (δράση C.4). 
 7. Προδιαγραφές για την αποκατάσταση της υδρολογικής κατάστασης στα εποχικά λιμνία (3170*) (δράση C.4).

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα