Δράση A.7 Μελέτη του πληθυσμού και των δασών του Juniperus foetidissima (9560*)

Το Juniperus foetidissima είναι το χαρακτηριστικό είδος του τύπου οικοτόπου 9560*. (Φωτο: Γιώργος Καρέτσος)

Η δράση αυτή περιλαμβάνει μελέτη της σύνθεσης και δομής των δασών Juniperus foetidissima (9560*) και του πληθυσμού του Juniperus foetidissima, που είναι το χαρακτηριστικό (διαγνωστικό και κυρίαρχο) είδος του τύπου οικότοπου 9560*. Τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν στο σχεδιασμό των προδιαγραφών για την αποκατάσταση των δασών Juniperus foetidissima στον Εθνικό Δρυμό Οίτης (δράση C.5).

Η σύνθεση και η δομή του πληθυσμού του Juniperus foetidissima θα μελετηθεί εντός της περιοχής Natura 2000 GR2440004 της  Οίτης. Θα χαρτογραφηθεί η κατανομή του Juniperus foetidissima , συμπεριλαμβανομένων των δέντρων στο ενδιαίτημα 9560* καθώς και των απομονωμένων συστάδων που δεν συνιστούν διακριτές μονάδες του οικότοπου 9560*. Σε κάθε θέση θα καταγραφούν το γεωλογικό υπόστρωμα, η έκθεση και η κλίση, καθώς και ο τύπος της βλάστησης. Το μέγεθος του πληθυσμού και η ηλικιακή δομή θα υπολογιστούν είτε με απευθείας μέτρηση είτε με εκτίμηση πυκνότητας του πληθυσμού, ανάλογα με την εφαρμοσιμότητα της κάθε μεθόδου (με βάση τη διασπορά των ατομων και την αδρή εκτίμηση του πληθυσμού). Τα άτομα του δείγματος θα ταξινομηθούν σύμφωνα με την τάξη μεγέθους (ύψος και διάμετρος στο ύψος της κόμης). Η σύνθεση των φύλων (δίοικο αρσενικό, δίοικο θηλυκό, και μόνοικο) και η αναπαραγωγική δυανική (σπόροι ανά αναπαραγωγικό άτομο) θα υπολογιστούν με τυχαία δειγματοληψία 50-100 ατόμων εντός του οικοτόπου 9560* και 50-100 ατόμων σε απομονωμένες συστάδες. Η πυκνότητα σπορόφυτων και δενδρυλλίων θα εκτιμηθεί κατά μήκος διατομών  εντός του οικοτόπου 9560 * (η μεθοδολογία της χάραξης διατομών θα εξαρτηθεί από τις παρατηρήσεις πεδίου).
 
Τα αποτελέσματα θα παρέχουν μια εκτίμηση της κατάστασης, των αναγκών διαχείρισης και της δυνατότητας αναγέννησης του Juniperus foetidissima στον Εθνικό Δρυμό Οίτης. Η χλωριδική σύνθεση και η δομή των δασών Juniperus foetidissima θα μελετηθούν στις 5 περιοχές που έχουν οριστεί στον Εθνικό Δρυμό Οίτης, αλλά και με ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας.
 
Η σύνταξη των προδιαγραφών για την αποκατάσταση (δράση C.5) θα περιλαμβάνει:
  1. Μελέτη σκοπιμότητας και κατευθυντήριες γραμμές για την αποκατάσταση του οικοτόπου 9560*, με βάση τα αποτελέσματα σχετικά με τη δυνατότητα αναγέννησης και τη χλωριδική σύνθεση και δομή του οικοτόπου (π.χ. προστασία των δενδρυλλίων και σποροφύτων, ενίσχυση του πληθυσμού θηλυκών και δίοικων φυτών, επανεισαγωγή άλλων χαρακτηριστικών ειδών του οικοτόπου, κ,λπ.).
  2. Επιλογή και οριοθέτηση των περιοχών αποκατάστασης για την  επανεισαγωγή των δασών Juniperus foetidissima, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης της διασποράς και τις οικολογικές προτιμήσεις του Juniperus foetidissima, καθώς και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των προτεινόμενων θέσεων για αποκατάσταση.
  3. Οδηγίες και προδιαγραφές για την εγκατάσταση νέων ατόμων του Juniperus foetidissima.
  4. Τεχνικές λεπτομέρειες για τη φύτευση.

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα