Δράση Α.12 Καθορισμός της διακυβέρνησης και του νομικού καθεστώτος των περιοχών που απαντούν οι οικότοποι και τα είδη στόχοι του έργου

Καλλίδρομο: Ο λόφος του κάστρου της Μενδενίτσας με την κορυφή Ελαφοβούνι στο βάθος. (Φωτο: Γιώργος Πολίτης)

Σκοπός της δράσης αυτής είναι να προσδιοριστεί και να περιγραφεί η διακυβέρνηση και το νομικό καθεστώς των περιοχών Natura 2000 με κωδικό GR244004 και GR244006. Η δράση θα ξεκινήσει με την έναρξη του έργου. 

Ως "διακυβέρνηση" ορίζεται η αλληλεπίδραση μεταξύ των διεργασιών, δομών και παραδόσεων που καθορίζουν πώς ασκείται η εξουσία και οι υποχρεώσεις της, πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις, και πώς τα ενδιαφερόμενα μέρη συμμετέχουν σε αυτές τις αποφάσεις. Αυτό θα καθοριστεί με:
  1. Ημι-δομημένες συνεντεύξεις των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των βασικών φορέων και ατόμων στη διοίκηση, όπως θα προσδιοριστούν από τη δράση Α.11 και κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης της Επιτροπής των Ενδιαφερομένων Μερών (δράση F.2);
  2. Ανεπίσημες συνεντεύξεις στην περιοχή
  3. Έρευνα στην τοπική κοινωνία (δράση A.11).
Τα αποτελέσματα θα αναλυθούν και θα περιγραφεί και αξιολογηθεί η δομή της διακυβέρνησης.
 
Το νομικό καθεστώς θα καθοριστεί με μελέτη της υπάρχουσας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας και πολιτικών που επηρεάζουν τη διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών στόχων. Η μελέτη θα περιλαμβάνει έρευνα της διοικητικής δομής και του θεσμικού πλαισίου.
 
Οι παραπάνω ενέργειες θα περιλαμβάνουν προτάσεις που θα στηρίξουν τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις προστασίας και θα ενσωματωθούν στις προτάσεις για την μετά-LIFE διαχείριση (δράση F.4). Επιπλέον, τα αποτελέσματά τους θα συμβάλουν στο θέμα των ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων για τις περιοχές Natura 2000 της Οίτης και του Καλλιδρόμου (δράση C.10).

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα