Δράση A.11 Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και ανάπτυξη της στρατηγικής επικοινωνίας και συμμετοχής

Καλλιέργειες στα όρια του δάσους στο Καλλίδρομο. (Φωτο: Γιώργος Πολίτης)

Στόχοι αυτής της δράσης είναι:

  1. Να καθοριστούν το επίπεδο ενημέρωσης, οι αξίες, οι προτάσεις και οι προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τη διατήρηση και προστασία αφ'  ενός του φυσικού περιβάλλοντος των περιοχών Natura 2000 στον χώρο του έργου, και αφ' ετέρου των οικοτόπων και ειδών στόχων.
  2. Να αναπτυχθεί μια αποτελεσματική στρατηγική επικοινωνίας και συμμετοχής.
 
Η δράση θα ξεκινήσει το πρώτο έτος του έργου και θα περιλαμβάνει μια σειρά από συνεντεύξεις και έρευνες στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος  Καλλίδρομο, σχεδιασμένες να παρέχουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών. Για το σχεδιασμό θα βοηθήσει και η εμπειρία που αποκτήθηκε από το πρόγραμμα JUNICOAST (LIFE07NAT/ GR/000296), στο οποίο υλοποιήθηκαν παρόμοιες δράσεις.
 
Με την έναρξη του έργου θα πραγματοποιηθεί μια σειρά από ημι-δομημένες συνεντεύξεις με τους ιθύνοντες (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Περιφερειακές Αρχές, εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας,  τοπικοί γεωργικοί ή άλλοι συνεταιρισμοί, εκπρόσωποι των τοπικών εμπορικών ή βιομηχανικών επιχειρήσεων) . Οι συνεντεύξεις θα σχεδιαστούν ώστε να ξεκαθαρίσουν τα κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα που αφορούν τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στις περιοχές Natura 2000, η γνώμη τους και η αντίληψη των αξιών για τα θέματα αυτά, καθώς και το επίπεδο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Θα ακολουθήσει η ενεργός συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών στη διαχείριση του έργου μέσω της Επιτροπής των Ενδιαφερομένων Μερών (δράση F.2).
 
Ταυτόχρονα, θα διεξαχθούν δύο έρευνες με ερωτηματολόγια σχεδιασμένα για να αξιολογηθεί η κοινή γνώμη σχετικά με τη διατήρηση, την προστασία και τη χρήση των περιοχών Natura 2000 και των οικοτόπων και ειδών στόχων του έργου. Τα ερωτηματολόγια θα ασχοληθούν ειδικά με τις απειλές από χρήστες της περιοχής, όπως η παράνομη απόρριψη σκουπιδιών, η καταπάτηση, κ.ά. Η πρώτη έρευνα θα περιλαμβάνει ένα τυχαίο δείγμα  κατοίκων στις περιοχές, ή γύρω από αυτές, της Οίτης και του Καλλιδρόμου. Η δεύτερη έρευνα θα περιλαμβάνει επισκέπτες και άλλους χρήστες των περιοχών που συναντώνται οι οικότοποι στόχοι, και ως επί το πλείστον θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή μελέτης. Παράλληλα θα προσεγγιστούν  κυνηγετικοί, ορειβατικοί και ποδηλατικοί σύλλογοι, καθώς και  σύλλογοι εκτός δρόμου οδήγησης ώστε να διανεμηθούν ερωτηματολόγια στα μέλη τους.
 
Η ανάλυση όλων των παραπάνω στοιχείων θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής επικοινωνίας, και θα παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την εκστρατεία περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης (δράση E.1), για τα κέντρα πληροφόρησης επισκεπτών (δράση E.2) και υλικό για την ιστοσελίδα του έργου (δράση E.3). Επίσης, η δράση αυτή θα έχει ως στόχο να αναπτύξει τη στρατηγική συμμετοχής που θα εφαρμοστεί από τις δράσεις E.1, E.4, και F.2, και θα αποτελέσει  χρήσιμο εργαλείο για τη μετά-LIFE διαχείριση οικοτόπων και ειδών (δράση F.4). Τέλος, τα αποτελέσματα αυτής της δράσης θα παρέχουν πληροφορίες και για τη δράση D.6.
 

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα