Δράση Α.3 Καθορισμός της χλωριδικής δομής και καταγραφή των ειδών χλωρίδας και πανίδας στα εποχικά λιμνία (3170*)

Ο Ranunculus lateriflorus είναι χαρακτηριστικό είδος των εποχικών λιμνίων. (Φωτο: Νίκος Πέτρου)

Αυτή η δράση αφορά το βιοτικό τμήμα των οικοσυστημάτων των Μεσογειακών εποχικών λιμνίων των δύο βουνών. Περιλαμβάνει μία βασική μελέτη που θα προσδιορίσει την κατάσταση αναφοράς των βιοκοινοτήτων (φυτά, αμφίβια και ασπόνδυλα) καθώς και μια μελέτη παρακολούθησης κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους του έργου, η οποία, σε συνδυασμό με τα δεδομένα της υδρογεωλογικής μελέτης (δράση A.2), θα αξιολογήσει το εύρος και τη συχνότητα των φυσικών διακυμάνσεων στους ζώντες οργανισμούς. 

Φυτά: Θα μελετηθούν η δομή της βλάστησης και η χλωριδική σύνθεση μέσω 1–3 διατομών, οριοθετημένων έτσι ώστε να καλύπτουν τη χωρική διαδοχή των κοινοτήτων κάθε λιμνίου, ανάλογα με την έκταση, τη βαθυμετρία και τη διάρκεια της κατάκλυσής του. Η αφθονία-κάλυψη όλων των ειδών χλωρίδας θα καταγραφεί εντός τετραγώνων (quadrats) τοποθετημένων κατά μήκος των διατομών. Στα εποχικά λιμνία παρατηρείται επίσης μία εποχιακή διαδοχή των φυτικών κοινοτήτων που ακολουθεί τις μεταβολές της στάθμης του νερού κατά τη μετάβαση από την υγρή στην ξηρή φάση, γι’ αυτό η δειγματοληψία θα λάβει χώρα 2-4 φορές ετησίως, ανάλογα με τα υδρολογικά χαρακτηριστικά κάθε λιμνίου. Επιπροσθέτως, θα καταγραφεί η φαινολογία (φύτρωση, αύξηση, ανθοφορία, καρποφορία, διασπορά) των χαρακτηριστικών φυτών (π.χ., Myosurus minimus, Ranunculus lateriflorus, Corrigiola littoralis) με μηνιαίες ή διμηνιαίες  παρατηρήσεις και θα σχεδιαστούν φαινολογικά διαγράμματα. Η φαινολογία του φυτού προτεραιότητας Veronica oetaea* θα μελετηθεί λεπτομερώς στη δράση A.4. Τα αποτελέσματα, σε συνδυασμό με τα υδρογεωλογικά δεδομένα της μελέτης (δράση A.2), θα χρησιμοποιηθούν ώστε να περιγραφεί η ζώνωση και η διαδοχή της βλάστησης σε κάθε λιμνίο, να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά είδη και τα είδη-κλειδιά των διαφόρων φυτοκοινοτήτων και να καθοριστεί η σχέση τους με τους αβιοτικούς παράγοντες και τις εποχιακές και διαχρονικές μεταβολές τους.
 
Αμφίβια: Τα αμφίβια που έχουν εντοπισθεί στα εποχικά λιμνία των ορέων Οίτη και Καλλίδρομο είναι το είδος του Παραρτήματος II της Οδηγίας 92/43/EOK Bombina variegata και δύο είδη που προστατεύονται από τη Σύμβαση της Βέρνης: Ichtyosaura (Triturus) alpestris και Bufo viridis. Η καταγραφή τους θα περιλαμβάνει δειγματοληψία προνυμφών με κατάλληλο δίχτυ κατά τη διάρκεια μιας προκαθορισμένης περιόδου σε όλα τα πιθανά μικροενδιαιτήματα, εξέταση των αυγών, παγίδευση ενηλίκων και ανίχνευση των τόπων αναπαραγωγής μέσω ταυτοποίησης των καλεσμάτων αναπαραγωγής. Οι έρευνες θα λαμβάνουν χώρα μηνιαίως από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο.
 
Ασπόνδυλα: Η πανίδα των ασπόνδυλων των εποχικών λιμνίων των ορέων Οίτη και Καλλίδρομο είναι άγνωστη. Τα ασπόνδυλα του γλυκού νερού που αναμένεται να εντοπισθούν στα εποχικά λιμνία ανήκουν κυρίως στους γεωσκώληκες (Phylum Platyhelminthes), τις ασκαρίδες (Phylum Nematoda), τα τροχόζωα (Phylum Rotifera), τις βδέλλες και τους ολιγόχαιτους του γλυκού νερού (Phylum Annelida), τα σαλιγκάρια και τα μύδια (Phylum Mollusca), τα καρκινοειδή (Subphylum Crustacea) και τα έντομα (Subphylum Hexapoda). Οι απογραφές πληθυσμού θα πραγματοποιηθούν σε τετράγωνα (quadrats) δειγματοληψίας με τη χρήση διχτυών και χειροσυλλογή. Τα ιπτάμενα ενήλικα έντομα του γλυκού νερού θα μελετηθούν με τη χρήση διατομών. Όλες οι έρευνες θα λάβουν χώρα από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο. 
 
Τα αποτελέσματα και για τις τρεις ομάδες οργανισμών, τα φυτά, τα αμφίβια και τα ασπόνδυλα θα αναλυθούν και θα αναγνωρισθούν πιθανές αλληλεπιδράσεις.

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα