Δράση A.5 Καθορισμός της χλωριδικής σύνθεσης και δομής στους ορεινούς λειμώνες (6210* και 6230*)

Ορεινό λιβάδι στην Οίτη. (Φωτο: Γιώργος Καρέτσος)

Η δράση αφορά στην εκπόνηση μιας μελέτης της χλωριδικής σύνθεσης και δομής των λειβαδιών στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος Καλλίδρομο, προκειμένου να καθοριστεί η κατάσταση αναφοράς (αρχική κατάσταση) των οικοτόπων και η σχέση τους με περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

Η χλωριδική σύνθεση και  δομή θα μελετηθούν σε διατομές μέσα σε συγκεκριμένα πολύγωνα που θα οριστούν στον οικότοπο, έτσι ώστε να καλύπτονται τόσο η διακύμανση των διαφόρων φάσεων και οικολογικών συνθηκών του οικοτόπου, όσο και οι ζώνες μετάβασης σε άλλα ενδιαιτήματα (π.χ. δάση Abies, εποχικά λιμνία, χέρσα εδάφη). Εκτιμάται ότι θα γινουν περίπου 5-10 δειγματοληπτικές διατομές στον εθνικό Δρυμό Οίτης (20–30 % των χαρτογραφημένων πολυγώνων του οικοτόπου) και λιγότερες ή ίσες στο Όρος Καλλίδρομο (όπου το ενδιαίτημα δεν έχει χαρτογραφηθεί, άρα και ο αριθμός δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια). 
 
Η ολική φυτοκάλυψη και η κάλυψη ανά στρώμα φυτών, καθώς και η αφθονία κάλυψης όλων των φυτικών ειδών θα καταγραφούν σε τετράγωνα 10x10, κατά μήκος των διατομών, στα τέλη Ιουνίου ή Ιουλίου του πρώτου έτους του έργου. Το υψόμετρο, η έκθεση, η κλίση, και το γεωλογικό υπόστρωμα θα καταγράφονται σε κάθε επιφάνεια. Θα δημιουργηθούν προφίλ του εδάφους σε επιλεγμένες τοποθεσίες και θα καταγραφεί ποικιλία παραμέτρων όπως η ποσότητα του περιεχόμενου στο έδαφος νερού, η ηλεκτρική αγωγιμότητα, το ποσοστό CaCO3, τα οργανικά υλικά (Cox), το πυρίτιο (FeS2), η ηλεκτρική αγωγιμότητα (EC), η ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων (CEC), τα ανταλλάξιμα Ca, Mg, K, Na, Fe, H, Fe, Al, P, και ο ολικός P και N, C/N, C/P) .
 
Σημείωση: Τα αποτελέσματα αυτής της δράσης θα πιστοποιήσουν την παρουσία του οικοτόπου 6210* στο Όρος Καλλίδρομο. Αυτός ο τύπος οικοτόπου, παρότι περιγράφεται στην ενότητα “Άλλα Χαρακτηριστικά της Τοποθεσίας”  του Τυποποιημένου Εντύπου Δεδομένων (SDF) της περιοχής, δεν περιλαμβάνεται στην «Ενότητα Οικολογικής Πληροφορίας”. Επιπλέον, έχει υπάρξει μια πρόσφατη διαφωνία μεταξύ επιστημόνων σχετικά με την παρουσία του οικοτόπου αυτού στην Ελλάδα. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θα αναλάβει την ευθύνη της παροχής των πληροφοριών για την αναγκαία επικαιροποίηση του επίσημου τυποποιημένου εντύπου δεδομένων της τοποθεσίας Natura 2000 GR2440006 “ΟΡΟΣ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟ”.

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα