Δράση Α.9 Μελέτη της κατάσταση του πληθυσμού πέντε ειδών ορνιθοπανίδας του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 79/409: Alectoris graeca, Dryocopus martius, Dendrocopos leucotos, Picus canus και Aegolius funereus

Η πληθυσμιακή κατάσταση του Μαύρου Δρυοκολάπτη στην Οίτη είναι άγνωστη. (Φωτο: Νίκος Πέτρου)

Η δράση αυτή θα υλοποιηθεί στην ΖΕΠ (Ζώνη Ειδικής Προστασίας) του δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR2440007 "ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΙΤΗΣ – ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΣΩΠΟΥ". Η μελέτη αυτή έχει ως στόχο να αξιολογήσει την κατάσταση του πληθυσμού της Πετροπέρδικας, τριών ειδών δρυοκολάπτη (Μαύρος, Σταχτής και Λευκονώτης) και να επιβεβαιώσει την παρουσία του νυκτόβιου αρπακτικού Αιγωλιός καθώς και τη δυναμική του πληθυσμού του.

Επιπλέον, η μελέτη θα παράγει τις επιστημονικές και τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για τις κατάλληλες ενέργειες διαχείρισης (δράση C.8)  και τα πρωτόκολλα παρακολούθησης (δράση D.4) Επίσης, θα συγκεντρωθούν στοιχεία για τις εφαρμοζόμενες δασοκομικές πρακτικές και τις επιπτώσεις τους στην ορνιθοπανίδα, τα οπία, μετά από επεξεργασία, θα χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση των δασών.

Η μελέτη θα εκπονηθεί από ορνιθολόγο, ο οποίος θα επισκέπτεται  την περιοχή μία φορά το μήνα για χρονικό διάστημα 1,5 έτους, που καλύπτει 2 αναπαραγωγικές περιόδους. Κατά τη διάρκεια της περιόδου από τα μέσα Μαρτίου έως τα τέλη Μαΐου (όταν η δραστηριότητα είναι αυξημένη, λόγω ζευγαρώματος και αναπαραγωγής),οι επισκέψεις στην περιοχή μελέτης θα γίνονται κάθε 15 ημέρες. Τα δεδομένα θα συλλέγονται με τη μέθοδο των γραμμικών διαδρομών, με έμφαση στον ηχητικό εντοπισμό, καθώς η οπτική παρατήρηση δεν είναι πάντα εύκολη σε πυκνό δάσος. Επιβάλλονται και διανυκτερεύσεις στην περιοχή μελέτης διότι ο Αιγωλιος είναι αποκλειστικά νυκτόβιος.
 
Η μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το δεύτερο έτος του έργου. Ωστόσο, αν τα πρώτα αποτελέσματα παρέχουν επαρκείς πληροφορίες για να σχεδιαστούν οι δράσεις διαχείρισης, η υλοποίηση αυτών των δράσεων μπορεί να ξεκινήσει νωρίτερα.
 
Σημείωση: Η δράση θα επιβεβαιώσει την παρουσία του Αιγωλιούκαι της Πετροπέρδικας στην περιοχή μελέτης. Τα είδη αυτά δεν αναφέρονται στο τμήμα “Πτηνά του Παραρτήματος I της οδηγίας 79/409.ΕΟΚ” του Τυποποιημένου Εντύπου Δεδομένων της περιοχής. Η ΕΕΠΦ θα αναλάβει την ευθύνη παροχής των απαραίτητων πληροφοριών για την ενημέρωση του Τυποποιημένου Εντύπου Δεδομένων της ΖΕΠ GR2440007 “ ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΙΤΗΣ – ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΣΩΠΟΥ 

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα