Δράση D.4 Παρακολούθηση της επίδρασης της διαχείρισης στα πέντε είδη ορνιθοπανίδας του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 79/409

Αιγωλιός με τη λεία του. (Φωτο: Νίκος Πέτρου)

Στόχος της δράσης είναι η παρακολούθηση των επιπτώσεων των προτεινόμενων παρεμβάσεων στους πληθυσμούς των ειδών ορνιθοπανίδας Alectoris graeca (Πετροπέρδικα), Dryocopus martius (Μαύρος Δρυοκολάπτης), Dendrocopos leucotos (Λευκονώτης Δρυοκολάπτης), Picus canus (Σταχτής Δρυοκολάπτης) και Aegolius funereus  (Αιγωλιός) σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται από τη δράση Α.9, με σκοπό την αξιολόγηση της κατάστασης του πληθυσμού και τα αποτελέσματα των δράσεων διατήρησης σε αυτούς.


Η παρακολούθηση θα γίνει από δύο ορνιθολόγους, οι οποίοι θα επισκέπτονται την περιοχή τρεις φορές τον χρόνο (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την περίοδο αναπαραγωγής). Η διάρκεια της παρακολούθησης θα είναι 2-3 χρόνια ανάλογα με τον χρόνο έναρξης της δράσης C.8, θα ξεκινήσει τον τρίτο ή τέταρτο χρόνο του έργου (πριν την περίοδο αναπαραγωγής), μετά την εφαρμογή των παρεμβάσεων διατήρησης για τουλάχιστον μία περίοδο αναπαραγωγής, και θα ολοκληρωθεί με το πέρας του έργου.


Η παρακολούθηση των πέντε ειδών της ορνιθοπανίδας θα επιτρέψει την αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων διαχείρισης της δράσης C.8. Η σύγκριση των παρατηρήσεων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή των δράσεων διατήρησης, διασφαλίζει τη συνεχή αξιολόγηση του έργου και θα βοηθήσει στην τροποποίηση της μεθοδολογίας της διαχείρισης ή την ανάπτυξη εναλλακτικών τεχνικών διαχείρισης, αν κριθεί απαραίτητο.

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα