Δράση C.10 Νομική προστασία των περιοχών GR2440004 “Εθνικός Δρυμός Οίτης” και GR2440006 “Όρος Καλλίδρομο”

Δάσος Κεφαλληνικής Ελάτης στο Καλλίδρομο. (Φωτο: Γιώργος Πολίτης)

Σκοπός της δράσης είναι η προετοιμασία δύο νομικών κειμένων για την περιγραφή του νομικού πλαισίου που είναι αναγκαίο για τη διατήρηση και τη διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 "Εθνικός Δρυμός Οίτης" και "Όρος Καλλίδρομο". Η υλοποίηση της δράσης αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του τρίτου έτους του έργου.

Για την προετοιμασία των νομικών εγγράφων που θα θεσπίζουν το καθεστώς προστασίας στις δύο περιοχές  θα ακολουθηθεί ειδική διαδικασία/μεθοδολογία :

 1. Συλλογή και αξιολόγηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας: διεθνής, ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσίας σχετικά με την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και του αστικού και περιφερειακού σχεδιασμού, καθώς και ειδική νομοθεσία που ήδη ισχύει για τις περιοχές του έργου, όπως για την ίδρυση του Εθνικού Δρυμού Οίτης, βασικός σχεδιασμός των χρήσεων γης και οικοδομικές διατάξεις για το  Καλλίδρομο, καθώς και τα καταφύγια άγριας ζωής και στις δύο περιοχές. Υπάρχουσες προτάσεις για την ανάθεση συμπληρωματικού καθεστώτος προστασίας, όπως Περιοχές Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους για το "Όρος  Καλλίδρομο". Υπάρχουσες μελέτες, έρευνες και έγγραφα σχετικά με τα είδη, ενδιαιτήματα, κ.λπ. Αυτό το μέρος της δράσης θα ολοκληρωθεί στην Αθήνα, μέσα σε 2-3 μήνες.
 2. Συλλογή των συμπερασμάτων που θα προκύψουν, και των κατευθυντήριων γραμμών που θα καθοριστούν από τις δράσεις Α.1, Α.10 και Α.12, καθώς και των τελικών, αναλυτικών προτάσεων που θα προκύψουν από τις δράσεις C.1, C.6, C.8 και C.9, διαβούλευση με τους αρμόδιους επιστήμονες και άλλους δικαιούχους του προγράμματος,  και προσδιορισμός της συγκεκριμένης κατηγορίας  προστασίας κάθε περιοχής. Αυτό το μέρος της δράσης θα ολοκληρωθεί στην Αθήνα, μέσα σε 2-3 μήνες.
 3. Η προετοιμασία των σχεδίων των νομικών κειμένων θα ολοκληρωθεί στην Αθήνα μέσα σε 5 μήνες.
 4. Παρουσίαση των σχεδίων νομικών κειμένων στα ενδιαφερόμενα μέρη και διαβούλευση με αυτούς στην Αθήνα. Αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 3 μηνών.
 5. Η ενσωμάτωση των προτάσεων και των σχολίων στα πρόχειρα κείμενα θα ολοκληρωθεί στην Αθήνα μέσα σε 3 μήνες.
 6. Διαβούλευση με την Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τις αντίστοιχες περιφερειακές και τοπικές αρχές και φορείς, στην Αθήνα και στις δύο περιοχές του προγράμματος. Θα ολοκληρωθεί σε 3 μήνες.
 7. Δημόσια διαβούλευση, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία,  αξιολόγηση και ένταξη των κειμένων (Διαδικτυακή Πύλη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής). Θα ολοκληρωθεί σε 3 μήνες.
 8. Προετοιμασία των τελικών νομικών κειμένων μέσα σε 3 μήνες

Τα τελικά νομικά κείμενα θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις κατευθυντήριες γραμμές που θα καθοριστούν από τις αντίστοιχες δράσεις πεδίου. Τα είδη των νομικών εγγράφων που προβλέπεται να συγκροτηθούν έχουν ως εξής:

 1. Αποφάσεις για την έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης (Σύμφωνα με το άρθρο 18 ν. 1650/1986).
 2. Προεδρικό Διάταγμα μετά την προετοιμασία της Ειδικής Έκθεσης για την ίδρυση προστατευόμενης περιοχής (Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 3937/2011).
 3. Προεδρικά Διατάγματα, μετά την προετοιμασία της Ειδικής Έκθεσης για τις χρήσεις γης, οικοδομικούς κανονισμούς και όποιες άλλες διάταξεις  απαιτούνται για την προστασία και διαχείριση των ΤΚΣ (άρθρο 8, παρ. 6., Ν. 3937/2011).

Το περιεχόμενο των νομικών κειμένων θα είναι: Χωροταξικοί και πολεοδομικοί  κανονισμοί χρήσης γης, λεπτομερείς διατάξεις για την προστασία των οικοτόπων και των ειδών, τη ρύθμιση και τον έλεγχο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις εν λόγω περιοχές (όπως τη δασονομία, τη γεωργία, το κυνήγι, το χτίσιμο, τον τουρισμό κλπ.), καθώς και τον καθορισμό των κατευθυντήριων γραμμών και προτεραιοτήτων για τις διάφορες ενέργειες που θεωρούνται απαραίτητες για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών.

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα