No name

Δασική συστάδα Juniperus foetifissima fστην Οίτη. (Φωτο: Γιώργος Καρέτσος)

Το Μαλόκεδρο (Juniperus foetidissima) είναι ευρέως διαδεδομένο στην Ελλάδα, σε υψόμετρα από 600-2.300 μέτρα, αλλά οι πληθυσμοί του είναι διάσπαρτοι και σπάνια σχηματίζει δασικές συστάδες. Στην Οίτη  (GR2440004) Juniperus foetidissima εμφανίζονται στα δάση ελάτης, αλλά σχηματίζουν αμιγείς συστάδες μόνο σε δύο θέσεις (με έκταση 8 εκτάρια και 1 εκτάριο αντίστοιχα) στις ανατολικές, ξηρές, ασβεστολιθικές πλαγιές, σε σημεία με μεγάλες κλίσεις (70–80°). Η δεντροκάλυψη εκεί φτάνει το 30 % ενώ η κάλυψη από θάμνους και πόες είναι μικρότερη του 15 %. Τα κύρια ξυλώδη είδη, εκτός από το Juniperus foetidissima, είναι τα Juniperus oxycedrus, Daphne oleoides και Crataegus monogyna.

Η σύσταση του ποώδους υπορόφου ποικίλει και μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα είδη αγροστωδών και μεγάλο αριθμό από πόες και ημίθαμνους, κυρίως τυπικά είδη των βραχωδών λειμώνων και των λιθώνων, μεταξύ τους και ενδημικά και σπάνια φυτά. Συνολικά, η χλωριδική σύνθεση περιλαμβάνει περίπου 70 είδη. Το Juniperus foetidissima έχει υποστεί καταστροφική ανθρώπινη πίεση στο παρελθόν, επειδή  το πολύτιμο ξύλο του που δεν σαπίζει χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα ως δομικό υλικό και για την κατασκευή γεωργικών εργαλείων.

Δάσος Μαύρης Πεύκης στο Καλλίδρομο. (Φωτο: Γιώργος Πολίτης)

Στην Οίτη (GR2440004) η Μαύρη Πεύκη (Pinus nigra subsp. pallasiana) δημιουργεί μόνο μία φυσική συστάδα, σε μίξη με Κεφαλληνιακή Ελάτη (Abies cephallonica), έκτασης 14 εκταρίων, στις ανατολικές πλαγιές, σε δολομιτικό υπόστρωμα. Η δενδροκάλυψη εκεί φτάνει το 80 %, αλλά οι θάμνοι και η ποώδης βλάστηση καλύπτουν μόνο το 2 % και το 5 % αντίστοιχα.

Στην περιοχή του Καλλιδρόμου, η Pinus nigra subsp. pallasiana σχηματίζει δάση σε δολομιτικά υποστρώματα. Αμιγές δάσος Μαύρης Πεύκης καλύπτει έκταση περίπου  600 εκταρίων, ενώ μικτές συστάδες με ελατόδασος καλύπτουν έκταση περίπου 560 εκταρίων.

Μαυρόπευκα (Pinus nigra) στο Καλλίδρομο. (Φωτο: Γιώργος Πολίτης)

Η δράση αυτή περιλαμβάνει ταυτοποίηση και χαρτογράφηση υψηλής χωρικής ανάλυσης όλων των ενδιαιτημάτων-στόχων του έργου στις περιοχές των ορέων Οίτη και Καλλίδρομο. Πριν από περίπου 10 χρόνια (1999-2000), στο όρος Οίτη ταυτοποιήθηκαν και χαρτογραφήθηκαν οι ακόλουθοι τύποι οικοτόπων: Μεσογειακά εποχικά λιμνία (3170*), λιβάδια με Nardus (6230*), δάση Pinus nigra (9530*) και δάση Juniperus foetidissima (9560*). Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα επικαιροποιηθούν οι υφιστάμενοι χάρτες και θα παραχθούν νέοι ακριβέστεροι.


Στο όρος Καλλίδρομο, για πρώτη φορά, θα ταυτοποιηθούν (με βάση τα αποτελέσματα της δράσης A.5) και θα χαρτογραφηθούν τα Μεσογειακά εποχικά λιμνία (3170*), τα δάση Pinus nigra (9530*) και τα λιβάδια Festuco-Brometalia (6210*). Για την τοπογράφηση, τη χαρτογράφηση και την επικαιροποίηση των υφιστάμενων χαρτών, θα χρησιμοποιηθούν όργανα Διαφορικών Παγκόσμιων Δορυφορικών Συστημάτων Εντοπισμού Θέσης (GPS) και λογισμικό Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS). Η υψηλή φασματική ανάλυση περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων σε 8 διαφορετικά φασματικά κανάλια, μεταξύ των οποίων το ορατό, το εγγύς υπέρυθρο, αλλά και η περιοχή του φάσματος 400 - 450 nm, επιτρέποντας έτσι την ταυτοποίηση και ανάλυση της χλωρίδας με βάση τα χαρακτηριστικά διεισδυτικότητας νερού και χλωροφύλλης. 

Η συλλογή ανάλογων δεδομένων σε τρεις διαφορετικές περιόδους θα εξασφαλίσει διαχρονική παρακολούθηση της ευρύτερης περιοχής των λιμνίων και των λιβαδιών καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, ενώ σε συνδυασμό με τις προϋπάρχουσες πανχρωματικές αεροφωτογραφίες, μπορεί να δημιουργηθεί ένα πλήρες αρχείο εικόνων γεωαναφοράς (βλέπε δράση A6) που θα αποτελέσει μια ολοκληρωμένη βάση για μελλοντική αναφορά. Οι τελικοί χάρτες θα είναι σε κλίμακα 1:1.000 για τα λιμνία και τα λιβάδια και 1:5.000 για τα δάση, και θα περιέχουν θεματικά επίπεδα με τοπογραφικές πληροφορίες (για σχετικές υποδομές όπως κτίρια και δρόμους) καθώς και πληροφορίες για τα ενδιαιτήματα. 
 
Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν και τα εξαχθέντα γεωγραφικά δεδομένα θα συνδυαστούν σε έναν ψηφιακό χάρτη και θα δημοσιευθούν σε ένα διαδικτυακό εργαλείο χαρτογραφικής απεικόνισης (WebGIS) το οποίο μπορεί να εμφανίσει διαφορετικά θεματικά επίπεδα γεωγραφικής πληροφορίας, ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη. Το σύστημα WebGIS θα χρησιμοποιηθεί από τους εταίρους, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος,για πρόσβαση στα δεδομένα ενός διαδραστικού ψηφιακού χάρτη, χρησιμοποιώντας σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος. Το σύστημα αυτό έχει μεγάλη σημασία, λόγω της γρήγορης και ακριβούς προβολή αποκτηθέντων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, όπως οι κινήσεις των ζώων (που παρακολουθούνται στη Δράση C3), οι καιρικές συνθήκες κ.λπ. επί του ψηφιακού χάρτη. Το σύστημα αυτό έχει ήδη εγκατασταθεί και λειτουργεί σε έναν κεντρικό διακομιστή (server) που βρίσκεται στο Εργαστήριο Γεωφυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο υπάρχων χάρτης οικοτόπων για την περιοχή GR2440004 στην Οίτη.
Veronica oetaea* (Φωτο: Γιώργος Καρέτσος)

Σκοπός της δράσης αυτής είναι η παρακολούθηση των επιπτώσεων των παρεμβάσεων του έργου στα εποχικά λιμνία (3170*) στο Όρος Καλλίδρομο και sτον Εθνικό Δρυμό Οίτης.

Οι υδρογεωλογικές παράμετροι και η κατάσταση των βιοκοινοτήτων (συμπεριλαμβανομένης της πληθυσμιακής κατάστασης της Veronica oetaea* θα παρακολουθούνται με δείκτες που θα καθοριστούν από τις δράσεις Α.2, Α.3 και Α.4. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης θα συγκριθούν με  την αρχική κατάσταση της υδρογεωλογίας και των βιοκοινοτήτων και θα αξιολογηθούν οι επιπτώσεις των συγκεκριμένων δράσεων διαχείρισης C.1, C.2, C.3 και C.4 στα εποχικά λιμνία.
 
Η δράση θα ξεκινήσει τον τέταρτο χρόνο του έργου, μετά την εφαρμογή των δράσεων C.1, C.2, C.3 και C.4 για τουλάχιστον έναν χρόνο, και θα συνεχιστεί μέχρι το πέρας του έργου. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης θα αξιολογούνται ετησίως.
 
Αναμένεται ότι:
  1. Η δράση C.1 (έλεγχος πρόσβασης, διαχείριση επισκεπτών) αναμένεται να επηρεάσει τη σύνθεση και τη δομή των βιοκοινοτήτων,  καθώς και την ποιότητα του νερού και, ίσως, την ταχύτητα καθίζησης ιζημάτων κυρίως μακροπρόθεσμα.
  2. Η δράση C.2 θα επηρεάσει τον πληθυσμό της Veronica oetaea* καθώς και τη σύνθεση των βιοκοινοτήτων βραχυπρόθεσμα.
  3. Η δράση C.3 (έλεγχος της επέκτασης των δασών και της βόσκησης) θα επηρεάσει τη σύνθεση και τη δομή των βιοκοινοτήτων, την ποιότητα του νερού και, πιθανόν, το υδρολογικό καθεστώς εξαιτίας της απομάκρυνσης των δένδρων. Αναμένονται τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.
  4. Η δράση C.4 θα επηρεάσει τη σύνθεση και δομή των βιοκοινοτήτων, το υδρολογικό καθεστώς (εξαιτίας της απομάκρυνσης της βρύσης) και την ταχύτητα καθίζησης. Αναμένονται τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.

 

Το έργο σκοπεύει να αυξησει την έκταση των δασών Juniperus foetidissima στην Οίτη. (Φωτο: Γιώργος Καρέτσος)

Σκοπός της δράσης είναι η παρακολούθηση των επιπτώσεων των παρεμβάσεων του έργου στα δάση με Juniperus foetidissima στον Εθνικό Δρυμό Οίτης.

Συγκεκριμένα, η αποκατάσταση του τύπου οικότοπου 9560*, καθώς και τα αποτελέσματα της επανεισαγωγής του οικοτόπου (δράση C.5) θα παρακολουθούνται με δείκτες που θα καθοριστούν από τη δράση Α.7. Η δράση θα ξεκινήσει τον τέταρτο χρόνο του έργου, ένα χρόνο μετά την πρώτη φύτευση δειγμάτων Juniperus foetidissima (δράση C.5.), και θα συνεχιστεί μέχρι το πέρας του έργου. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης θα αξιολογούνται ετησίως.
 
Η παρακολούθηση θα επιτρέψει την αξιολόγηση της επάρκειας των παρεμβάσεων διαχείρισης της δράσης C.5 και θα βοηθήσει στην τροποποίηση της μεθοδολογίας της διαχείρισης ή την ανάπτυξη εναλλακτικών τεχνικών διαχείρισης, αν κριθεί απαραίτητο. Πρέπει να σημειωθεί ότι η εν λόγω δράση θα αξιολογήσει επίσης έμμεσα τις επιπτώσεις της δράσης C.7 (ex situ διατήρηση και αναπαραγωγή βασικών ειδών) στον οικότοπο 9560*, καθώς θα αξιολογήσει την επιτυχία της φύτευσης των δενδρυλλίων που θα παραχθούν από τη δράση C.7 και θα χρησιμοποιηθούν στη δράση C.5.
Κτηνιατρική δουλειά στο πεδίο. (Φωτο: Γ. Μουτάφης/ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ)

Με αυτή τη δράση θα δημιουργηθεί ένα πλαίσιο επικοινωνίας με άλλα έργα LIFE, τα οποία έχουν κοινούς στόχους, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειρίας και επιστημονικής γνώσης για την διαχείριση των οικοτόπων και  ειδών στόχων του έργου.  Εκτός από την δικτύωση με τα έργα αυτά, μέσω διαδικτύου θα οργανωθεί μια επιστημονική επίσκεψη στην περιοχή του έργου από εκπροσώπους άλλων έργων LIFE, καθώς και επισκέψεις μελών της ομάδας του έργου σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες άλλων έργων LIFE στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 
Ροδιές από οχήματα 4Χ4 σε ένα από τα εποχιακά λιμνία της Οίτης. (Φωτο: Γιώργος Καρέτσος)

Τον τελευταίο χρόνο υλοποίησης του έργου θα εκπονηθεί ένα σχέδιο για τη συνέχιση των δράσεων μετά το πέρας του. Στο σχέδιο θα περιγράφεται ποιος φορέας θα αναλάβει την συνέχιση κάθε συγκεκριμένης δράσης, ο απαιτούμενος προϋπολογισμός και οι πιθανές πηγές χρηματοδότησης. Η δράση αυτή θα εξασφαλίσει τη μακροχρόνια συμβολή των δράσεων στην διαχείριση και προστασία των οικοτόπων και ειδών στόχων του έργου.

Στην ανατολική πλευρά της Οίτης. (Φωτο: Χαράλαμπος Αλιβιζάτος)

Η δράση περιλαμβάνει τον εξωτερικό οικονομικό έλεγχο του έργου. Ένας εξωτερικός ορκωτός ελεγκτής θα ελέγχει τα παραστατικά των δαπανών του έργου και τις διαδικασίες πληρωμών, και θα πιστοποιεί ότι τηρείται η κείμενη εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η Επιτροπή Ενδιαφερομένων Μερών θεωρείται καθοριστικό στοιχείο για την επιτυχία του έργου. (Φωτο: Γιώργος Πολίτης)

Η δράση περιλαμβάνει τη δημιουργία και λειτουργία  μιας επιτροπής  ενδιαφερόμενων μερών με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση του έργου και την τοπική στήριξη για την αποφυγή πιθανών πολιτικών ή γραφειοκρατικών προβλημάτων. Η επιτροπή συνεδριάζει επίσημα μία φορά του χρόνο και τα μέλη της είναι εκπρόσωποι τοπικών φορέων και χρηστών των περιοχών (δήμοι, Δασαρχείο, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Επιμελητήριο Φθιώτιδας, ΜΚΟ,  κ.λπ.).

beneficiary responsible for implementation: 
Εποχικό λιμνίο στην Οίτη. (Φωτο: Γιώργος Καρέτσος)

Η δράση εξασφαλίζει την αποτελεσματική  διαχείριση και συντονισμό του έργου και θα υλοποιηθεί από τρεις ομάδες (διαχείρισης, οικονομικής παρακολούθησης και επιστημονική).

Η ομάδα διαχείρισης, με επικεφαλή τον Διευθυντή του έργου,  είναι υπεύθυνη για την υποβολή των εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και την επικοινωνία μεταξύ των εταίρων. Η ομάδα οικονομικής παρακολούθησης είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και την τήρηση αρχείου όλων των παραστατικών των δαπανών του έργου. Η επιστημονική ομάδα είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και υλοποίηση όλων των δράσεων διατήρησης και για τον έλεγχο της ποιότητας των παραδοτέων. Όλες οι ομάδες επικοινωνούν και ενημερώνουν τον διευθυντή για την πορεία υλοποίησης των δράσεων και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος.

Σελίδες

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα