Πρόοδος για το μήνα Δεκέμβριο 2013

-Προπαρασκευαστικές Δράσεις 

 
Χαρτογράφηση των οικοτόπων του Όρους Καλλίδρομο. Επεξεργασία δεδομένων. Ερμηνεία των δορυφορικών εικόνων του Όρους Καλλίδρομο.  
 
Επεξεργασία και ερμηνεία των γεωλογικών, γεωμορφολογικών και γεωφυσικών μετρήσεων που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή χαρτών. Προετοιμασία τεχνικής έκθεση με τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δειγμάτων νερού και εδάφους (ξηρή περίοδος του 2012 και υγρή περίοδος του 2013). Η εγκατάσταση των δύο μετεωρολογικών σταθμών στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος Καλλίδρομο πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Δεκεμβρίου αντίστοιχα.
 
Προετοιμασία προδιαγραφών για την υλοποίηση των Δράσεων C.1 και C.6. 
 
Ο ορνιθολόγος πραγματοποίησε την δέκατη έκτη επίσκεψή του στο πεδίο (1-3/12/2013) και παρέδωσε την έκθεσή του. 
 
Η συλλογή στοιχείων ολοκληρώθηκε μέσω συνεντεύξεων κυρίως με κτηνοτρόφους της περιοχής και υπαλλήλους των αρμόδιων φορέων (ΕΛΓΑ, Διεύθυνση Δασών). 
 
Συνεχίζεται η καταγραφή, ή ανάλυση και η αξιολόγηση της γνώμης της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών.  
 
Προετοιμασία του τελικού παραδοτέου της Δράσης.
 
 
-Δράσεις Διατήρησης
 
Συντήρηση και καλλιεργητικές επεμβάσεις (λίπανση και διαχείριση των ζιζανίων) στα 9.000 μεταμοσχευμένα κυπαρίσσια (Cupressus sempervirens). 
 
Επαφές με τοπικούς φορείς της περιοχής σχετικά με την προετοιμασία της μελέτης για την φύτευση οπωροφόρων δέντρων στην περιοχή του έργου. 
 
 
-Δράσεις Διάδοσης των Αποτελεσμάτων
 
Ολοκλήρωση του περιεχομένου του φυλλαδίου και της αφίσας του έργου.
Προετοιμασία της ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί στην Αμφίκλεια στις 18 Ιανουαρίου 2014. 
 
Η ιστοσελίδα του έργου ανανεώνεται συνεχώς. 
 
 
κατηγορία: 
Μήνας/Έτος: 
Δεκέμβριος, 2013

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα