Δράση C.8 Δράσεις για την διατήρηση των ειδών ορνιθοπανίδας του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 79/409

 Αιγωλιός σε τεχνητή φωλιά, από ένα παρόμοιο έργο στη Φινλανδία. (Φωτο: Νίκος Πέτρου)

Σκοπός της δράσης αυτής είναι η αύξηση του πληθυσμού και η επέκταση της περιοχής εμφάνισης των ειδών της ορνιθοπανίδας Alectoris graeca, Dryocopus martius, Dendrocopos leucotos, Picus canus και Aegolius funerus. Αυτό θα επιτευχθεί με την τοποθέτηση τεχνητών φωλιών για τους δρυοκολάπτες και τον Αιγωλιό, με την εφαρμογή νέων δασονομικών πρακτικών με στόχο τη διατήρηση χώρων φωλιάσματος και τροφοληψίας, καθώς και των τροφικών πόρων για το είδος Alectoris graeca. Η δράση θα ξεκινήσει κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους υλοποίησης του έργου.

Θα υπάρξουν δύο άξονες  παρέμβασης για τη διατήρηση, ανάλογα με τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τη δράση A.9:

  1. Η διατήρηση των φυσικών θέσεων φωλιάσματος και ο εμπλουτισμός τους με τη χρήση τεχνητών φωλιών για τα τρία είδη δρυοκολαπτών και τον Αιγωλιό.
  2. Η διατήρηση των τροφικών πόρων  για τα τρία είδη δρυοκολαπτών, η διατήρηση ανοικτών περιοχών κυνηγιού για τον Αιγωλιό, καθώς και τη διαχείριση των ενδιαιτημάτων για την Πετροπέρδικα.

Διατήρηση των θέσεων φωλιάσματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την προστασία των μεγαλύτερων σε ηλικία δέντρων, επειδή και τα τρία είδη δρυοκολαπτών απαιτούν αρκετά μεγάλη διάμετρο δένδρων για να φτιάξουν τις φωλιές τους. Ο Αιγωλιός χρειάζεται φυσικές κοιλότητες, που βρίσκονται συνήθως σε μεγάλης ηλικάις δέντρα, ή  εγκαταλελειμμένες φωλιές Μαύρου Δρυοκολάπτη, οι οποίες έχουν επαρκές μέγεθος. Ώριμα δένδρα, κατάλληλα για φωλιές, θα εντοπιστούν και θα σημανθούν για να αποφευχθεί η μελλοντική κοπή τους. Δασικές συστάδες που συνορεύουν με ρέματα και χείμαρρους είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τους δρυοκολάπτες, μια και εκεί εμφανίζονται συχνά φυλλοβόλα δένδρα σε μίξη με Abies cephalonica. Οι τεχνητές φωλιές θα τοποθετηθούν στις περιοχές που θα προταθούν από τη μελέτη, πριν από την έναρξη της περιόδου αναπαραγωγής κατά το τρίτο έτος του προγράμματος, αυξάνοντας έτσι τις διαθέσιμες θέσεις φωλεοποίησης.

Η διατήρηση των τροφικών πηγών θα επιτευχθεί μέσω της διατήρησης των αιωνόβιων δέντρων, καθώς και των ιστάμενων και πεσμένων νεκρών δένδρων στο δάσος, για τα τρία είδη δρυοκολαπτών που τρέφονται με ξυλοφάγα έντομα, και μέσω της συντήρησης ή/και της δημιουργίας των κατάλληλων ανοικτών χώρων και ξέφωτων για τον Αιγωλιό.

Η διαχείριση και διατήρηση των βιότοπων της Πετροπέρδικας θα επικεντρωθεί κυρίως στη διαφύλαξη και-όπου είναι απαραίτητο- την αναβάθμιση των υδάτινων πόρων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναπαραγωγής. Θα διεξαχθεί επίσης συντήρηση επιλεγμένων λιβαδικών περιοχών ως βέλτιστο ενδιαίτημα τροφοληψίας για το είδος. Οι παραπάνω ενέργειες θα ξεκινήσουν μετά από μία ή δύο περιόδους αναπαραγωγής και υλοποίησης της δράσης Α.9, στο δεύτερο ή στο τρίτο έτος του έργου, και θα διαρκέσουν τρία χρόνια.

Οι θέσεις της δράσης C.8 δεν μπορoύν να προβλεφθούν με ακρίβεια, δεδομένου ότι θα καθοριδτούν από τα αποτελέσματα της δράσης Α.9. Παρ΄ όλα αυτά, όλες οι ενέργειες της δράσης C.8 θα γίνου εντός των ορίων της περιοχής με κωδικό GR2440007. Η μεθοδολογία της εφαρμογής θα επαναξιολογείται και θα τροποποιείται σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης (δράση D.3).

Ενδεικτικά σημεία εφαρμογής της δράσης C.8

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα